Navigation


ขอให้ชายไทยซึ่งเกิด พ.ศ.๒๕๔๐ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เป็นภูมิลำเนา ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง,บิดามารดา และ สูติบัตร(ถ้ามี) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ไปแสดงตน จะมีความผิดตามกฎหมาย สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.๐๒๒๒๓๓๒๕๙
คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน
ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56
คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน
ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ
กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย
ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครนายทหารประทวนประจําการยศ จ่าสิบเอก
สายงานสัสดีสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจําปี 2557
- บัญชีตำแหน่งฯ
- สถานที่สอบ
- ผนวก ก.,ข.,ค. และ ง. (ใบสมัคร, หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา, แบบประเมินค่า, หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 3 จชต.)
- ผนวก จ. (ขอบเขตวิชาที่สอบ)

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
และคณะผู้บังคับบัญชา นรด.
ร่วมพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล
ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 31 ตุลาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้าน
กองทัพบก สาขา นรด.ดำเนินการช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล
ณ รร.กสร. ค่ายธนรัชต์
วันที่ 23 ตุลาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ร่วมวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันที่ 23 ตุลาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและภริยา
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 57
ณ วัดน้อยนพคุณ
วันที่ 22 ตุลาคม 2557

พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ห้องมัทนะพาธา อาคาร สวนเจ้าเชตุ
วันที่ 22 ตุลาคม 2557

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ทลวงรณ วรชาติ

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร