Navigation


ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคทหารกองเกินก่อนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-30 ก.ย.58 จำนวน 15 เว็บไซต์ รวม 1,885 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 13 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 724 URL

กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ ทบ. ปี 2555-2559

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2558

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (อย่างเป็นทางการ) ในการสอบคัดเลือกจ่าสิบเอกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการติดต่อราชการสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 58

คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร

ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 58

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน

คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน


พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.นรด.
วันที่ 2 ตุลาคม 2558

ผู้บังคับบัญชา

พลโท วีรชัย อินทุโศภน

พลโท วีรชัย อินทุโศภน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์


วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่ง