Navigation


การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร รวมทั้งผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 60

กกต.แสดงความขอบคุณ นรด. ที่ให้การสนับสนุนการร่วมรณณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ปี ๕๙

การติดตั้งและใช้งาน Application รักษาดินแดน

กำหนดการรับสมัคร นศท.(ส่วนกลาง)ประจำปี 2559

ใบสมัคร รด.จิตอาสา

แบบฟอร์ม การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕

แบบฟอร์มรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO

การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้าฯ

ข้อมูลการมอบนโยบายการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มี.ค.59

หลักสูตรข้าราชการ กห.พลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๙๑ประจำปีงบประมาณ 2559

หลักสูตร ข้าราชการ กห.พลเรือน ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 100 ปี 59

ศสร. แจ้งเปลี่ยนชื่อ website รร.กสร. ศสร. จาก http://www.rasc.tdd.mi.th/ เป็น http://www.rafschool.com/

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคทหารกองเกินก่อนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ส.ค.59 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 1,682 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 9 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 305 URL

กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ ทบ. ปี 2555-2559

คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน

คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๓๓๙/๑๓ ของ รร.กสร.ศสร. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคาร ของ รร.กสร.ศสร. อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ ร.111 พัน.1 พล.ร.11 โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่5 ของ รร.กสร.ศสร.

จ้างซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ หมายเลข 29/19 ของ ศสร.

จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ของ ร.111 พัน.1 พล.ร.11

จัดซื้อแฟ้มเจาะชนิดสันกว้างสีดำ

จัดซื้อรายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันตรวจเลือก ฯ

สอบราคาจ้างพิมพ์ สป. สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือก

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการเรียกกำลังพลสำรอง

สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานการวางแผนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร

สอบราคาจ้างซ่อมโรงนอนทหารจุ ๒๐๐ คน หมายเลข ๑/๑๖ ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

สอบราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ในชุดผลิตน้ำประปาของค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

สอบราคาจ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี

พลโท วีรชัย อินทุโศภน

พลโท วีรชัย อินทุโศภน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่ง / คู่มือ