Navigation


ใบสมัคร รด.จิตอาสา

แบบฟอร์ม การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕

แบบฟอร์มรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO

การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้าฯ

ข้อมูลการมอบนโยบายการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มี.ค.59

หลักสูตรข้าราชการ กห.พลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๙๑ประจำปีงบประมาณ 2559

บรรยายสรุปการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการตรวจเลือก ฯ ปี 59(ทภ.3)

หลักสูตร ข้าราชการ กห.พลเรือน ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 100 ปี 59

ศสร. แจ้งเปลี่ยนชื่อ website รร.กสร. ศสร. จาก http://www.rasc.tdd.mi.th/ เป็น http://www.rafschool.com/

วัน เวลา สถานที่ตรวจเลือก ปี 2559 (แก้ไข 18 พ.ย. 58)

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคทหารกองเกินก่อนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ม.ค.59 จำนวน 9 เว็บไซต์ รวม 1,346 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 11 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 289 URL

กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ ทบ. ปี 2555-2559

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2558

คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน

คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๓๓๙/๑๓ ของ รร.กสร.ศสร. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

e-bidding ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคาร ของ รร.กสร.ศสร. อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างพิมพ์ สป. สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือก

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการเรียกกำลังพลสำรอง

สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานการวางแผนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร

สอบราคาจ้างซ่อมโรงนอนทหารจุ ๒๐๐ คน หมายเลข ๑/๑๖ ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

สอบราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ในชุดผลิตน้ำประปาของค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

สอบราคาจ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี

พลโท วีรชัย อินทุโศภน

พลโท วีรชัย อินทุโศภน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่ง / คู่มือ