Navigation


ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56
คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน
คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ
กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย
ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครนายทหารประทวนประจําการยศ จ่าสิบเอก
สายงานสัสดีสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจําปี 2557
- บัญชีตำแหน่งฯ
- สถานที่สอบ
- ผนวก ก.,ข.,ค. และ ง. (ใบสมัคร, หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา, แบบประเมินค่า, หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 3 จชต.)
- ผนวก จ. (ขอบเขตวิชาที่สอบ)

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557

พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลา 100 ปี ร.พ.ศิริราช
วันที่ 16 ตุลาคม 2557

พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะผู้บังคับบัญชา
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลา 100 ปี ร.พ.ศิริราช
วันที่ 6 ตุลาคม 2557
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 (ชุดที่ 2)
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 (ชุดที่ 1)
พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี นศท.
ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5
ประจำปี 2557
ณ สโมสรกองทัพบก
วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ทลวงรณ วรชาติ

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร