ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

พลโท วิชิต  ศรีประเสริฐ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
LTG. 
Vichit  Sriprasert
Commanding General Army Reserve Command

 

พลตรี อิทธิพล  ทองดี
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (1)
MAJ.GEN.Itthipon  Thongdee
Deputy Commanding General
Army Reserve Command
(1)
พลตรี ทลวงรณ  วรชาติ
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (2)

Deputy Commanding General
Army Reserve Command
(2)

 


พลตรี อดุลย์ ศิริวัฒน์
เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
MAJ.GEN.Adun Sirivat

Army Reserve Command Chief of staff


พลตรี ไพโรจน์  พนาเวศร์
ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
MAJ.GEN.Pairojn  Panawej
Commanding General
Reserve Affairs Center

พลตรี ยศนันทน์  หร่ายเจริญ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

       ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก พ.ศ.2544 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ   ลง  วันที่ 10 พฤษภาคม 2544
       ให้หน่วยบัญชาการกำลังสำรองเป็นส่วนราชการของกองทัพบก มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2544
       ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 63/44 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544 ให้จัดตั้งหน่วยบัญชาการกำลังสำรองโดยรวม
กรมการรักษาดินแดน และกรมการกำลังสำรองทหารบกเข้าด้วยกัน
         ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติคำสั่ง ทบ. เรื่อง เปลี่ยนนามหน่วย แปรสภาพหน่วยและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยทหาร เพื่อรองรับ พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 ซึ่งได้ประกาศใช้ และให้มีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ 1 เม.ย.52 ให้เปลี่ยนนามหน่วย [เดิม] หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นสร.) เป็น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช้นามย่อ "นรด."
       
  และ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก พ.ศ.2552 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาฯ  เล่ม 126 ตอนที่ 19 ก หน้า 16 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 มาตราที่ 17 ให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังสำรองทั้งปวง กิจการสัสดี รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ทำเนียบผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พลโท สิงห์ศึก สิงห์ไพร พ.ศ.2552 - 2552
2 พลโท ธนดล เผ่าจินดา พ.ศ.2552 - 2554
3 พลโท ชูเกียรติ เธียรสุนทร พ.ศ.2554 - 2555
4 พลโท วิชิต ศรีประเสริฐ พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน


ทำเนียบผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พลโท จำลอง บุญกระพือ พ.ศ.2544 - 2545
2 พลโท ชาญวิช ศรีธรรมวุฒิ พ.ศ.2545 - 2546
3 พลโท ศักดิ์สิน ทิพยเกษร พ.ศ.2546 - 2547
4 พลโท วิชญ ไขรัศมี พ.ศ.2547 - 2548
5 พลโท อาทร โลหิตกุล  พ.ศ.2548 - 2549
6 พลโท มนตรี สังขทรัพย์   พ.ศ.2549 - 2549
7 พลโท สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ พ.ศ.2549 - 2551
8 พลโท สิงห์ศึก สิงห์ไพร พ.ศ.2551- 2552

ทำเนียบเจ้ากรม กรมการรักษาดินแดน

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พลเอก สุทธิ สุทธิสารณกร พ.ศ.2491 - 2491
2 พลโท

ขุนศิลป์ศรชัย

  พ.ศ. 2491 - 2492
3
พลตรี
จำรัส จำรัสโรมรัน
พ.ศ. 2492 - 2494
4
พลโท
ขุนศิลป์ศรชัย  
พ.ศ. 2494 - 2495
5
พลโท
สุรใจ พูลทรัพย์
พ.ศ. 2495 - 2506
6
พลโท
พิศิษฐ์ ฉายเหมือนวงศ์
พ.ศ. 2506 - 2507
7
พลโท
บุญชัย บำรุงพงศ์
พ.ศ. 2507 - 2508
8
พลโท
ยุทธ สมบูรณ์
พ.ศ. 2508 - 2513
9
พลโท
อุทัย ฉายแสงจันทร์
พ.ศ. 2513 - 2515
10
พลโท
พนม โชติพิมาย
พ.ศ. 2515 - 2517
11
พลโท
แสวง ขมะสุนทร
พ.ศ. 2517 - 2519
12
พลโท
เอื้อม จิระพงศ์
พ.ศ. 2519 - 2522
13
พลโท
ณรงค์ฤทธิ์ มหารักขะกะ
พ.ศ. 2522 - 2523
14
พลโท
เทียนชัย สิริสัมพันธ์
พ.ศ. 2523 - 2525
15
พลโท
จารุ จาติกานนท์
พ.ศ. 2525 - 2528
16
พลโท
วิจิตร สุขมาก
พ.ศ. 2528 - 2530
17
พลโท
วิโรจน์ แสงสนิท
พ.ศ. 2530 - 2531
18
พลโท
วชิรพล พลเวียง
พ.ศ. 2531 - 2533
19
พลโท
อารียะ อุโฆษกิจ
พ.ศ. 2533 - 2534
20
พลโท
อานุภาพ ทรงสุนทร
พ.ศ. 2534 - 2535
21
พลโท
ยุทธพันธุ์ มกรมณี
พ.ศ. 2535 - 2536
22
พลโท
ประยูร มีเดช
พ.ศ. 2536 - 2538
23
พลโท
การุญ ฉายเหมือนวงศ์
พ.ศ. 2538 - 2540
24
พลโท
พนม จีนะวิจารณะ
พ.ศ. 2540 - 2542
25
พลโท
หาญ เพไทย
พ.ศ. 2542 - 2543
26
พลโท
เกรียงไกร เจริญศิริ
  พ.ศ. 2543 - 2544
27 พลโท จำลอง บุญกระพือ พ.ศ.2544

ทำเนียบเจ้ากรม กรมการกำลังสำรองทหารบก

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พลตรี เหรียญ ดิษฐบรรจง พ.ศ.2513 - 2519
2 พลตรี จิตต์กวี เกษะโกมล พ.ศ.2519 - 2521
3 พลตรี มานะ รัตนโกเศศ พ.ศ.2521 - 2524
4 พลตรี ศิริชัย ลักษณียนาวิน พ.ศ.2524 - 2526
5 พลตรี ปัญญา ขวัญอยู่ พ.ศ.2526 - 2528
6 พลตรี ปราโมทย์ ระงับภัย พ.ศ.2528 - 2531
7 พลตรี อุทัย ชุณหเพสย์ พ.ศ.2531 - 2534
8 พลตรี สุพจน์ เกิดชูชื่น พ.ศ.2534 - 2537
9 พลตรี บรรจบ จูภาวิง พ.ศ.2537 - 2541

10

พลตรี ศักดิ์สิน ทิพย์เกษร พ.ศ.2541 - 2544