ดู หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นรด. ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หมายเลขโทรศัพท์  022211733-4