พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน






nst_law



การลงบัญชีทหารกองเกิน

บุคคลที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุ 17 ปี บริบูรณ์ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน ตามภูมิลำเนาของบิดา ถ้าบิดาถึงแก่กรรม ให้ลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลำเนาของมารดา ถ้าบิดา มารดา ถึงแก่กรรมให้ลงบัญชีทการกองเกินตามภูมิลำเนาของผู้ปกครองและเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินเสร็จแล้วจะได้รับใบสำคัญ (แบบ สด.9) โดยนำหลักฐานไปลงบัญชีทหาร ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

3. สูติบัตร (ถ้ามี)

----------------------------------------------------------------------------

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ภายในปี พ.ศ. นั้น ๆ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับหมายเรียกแทน จะต้องมีหนังสือรับมอบอำนาจ และนำหลักฐานไปยื่นต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ดังนี้

1. ใบสำคัญ (สด.9)

2. บัตรประจำตัวประชาชน

----------------------------------------------------------------------------

      




ข้อมูลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ข้อมูลการประดับยศและแต่งตั้งยศ นศท.

โปรแกรมสถานศึกษาวิชาทหาร

คู่มือโปรแกรมสถานศึกษาวิชาทหาร

เอกสารสถานศึกษาวิชาทหาร

โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังสำรอง


 

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ cute web counter ตั้งแต่ 01/08/54

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์ 02-221-1733-4