ประกาศรายชื่อสอบซ่อมภาคทฤษฎี (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56

คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน

คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ

กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครนายทหารประทวนประจําการยศ จ่าสิบเอก สายงานสัสดีสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจําปี 2557
- บัญชีตำแหน่งฯ
- สถานที่สอบ
- ผนวก ก.,ข.,ค. และ ง. (ใบสมัคร, หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา, แบบประเมินค่า, หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 3 จชต.)
- ผนวก จ. (ขอบเขตวิชาที่สอบ)


ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557

การปรับปรุงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2557

แบบฟอร์มการแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2557

แจ้งรายชื่อข้าราชการ กห.พลเรือนชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึก

แจ้งรายชื่อข้าราชการ กห.พลเรือนชั้นสัญญาบัตร ให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึก

การดำเนินขอแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร้อยตรี

คำสั่งกองทัพบก ที่ 364/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพบก

ผลการประกวดบทเรียงความ นศท เรื่อง"พ่อหลวง...น้ำพระทัยสู่บ้านของฉัน" ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศกองทัพบก เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารประจำปี 2557

สัมภาษณ์พิเศษ พล.ท.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผบ.นรด. โดยทีมข่าวทหารบก

ประกาศกองทัพบก เรื่อง ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2557

สรุปปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไขตามผลการประชุมพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2557

แนวทางการตรวจร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง

นรด. ได้ดำเนินการเปิดลิงค์ศูนย์ราชการใสสะอาดกองทัพบกบนเว็บไซต์ของ นรด. (แบนเนอร์ ร้องเรียนผ่าน ทบ.) เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลหรือบุคคลทั่วไป สามารถร้องเรียนบุคคลหรือหน่วยงาน ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศกองทัพบก เรื่อง ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) เรื่องโรค...

กฎกระทรวง ฉบับที่ 75 (พ.ศ.2555) ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ข้อความประชาสัมพันธ์การสั่งจองพระพุทธรูปบูชาและพระเครื่องของ ทบ.

กองทัพบกขอบคุณชายไทยที่พร้อมใจเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2555

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฉบับที่...(พ.ศ....) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497

สถานสักการะเจ้าพ่อหอกลอง เปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าสักการะฯ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หน้าที่ของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ตามข้อบังคับทหารฯ ที่ 11/16536 ลง 14 พ.ย.82 และบทกำหนดโทษ และ หน้าที่ของนายทหารประทวนกองหนุน ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 และบทกำหนดโทษ

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สายงานสัสดี พ.ศ.2553